Historiek

                                                                                                               

 

           

 

 

HISTORIEK EN ONTWIKKELING VAN PROBUS

In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik 115 clubs met meer dan 4100 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale co-ördinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten.

De initiatiefnemer zal een groep personen bijeen-brengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.
Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de nationaal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

 

BETEKENIS EN DOEL VAN PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschaps-banden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

C.I.C.

Het "Centrum van informatie en coördinatie", afgekort CIC, werd opgericht in zijn huidige vorm in januari 2001 door Stany Verougstraete van de PROBUS club Dendermonde.
Zoals de naam al suggereert, is het C.I.C. in de eerste plaats een centrum van informatie ten dienste van de clubs.
Het Comité is samengesteld uit 7 leden: de nationale coördinator en 6 regionale coördinatoren (4 Nederlandse en 2 Franstalige). Binnen het C.I.C. is het aantal coördinatoren in verhouding tot het aantal clubs per regio.
De nationale coördinator wordt geacht tweetalig te zijn.
Het Comité komt ten minste 4 keer per jaar bijeen en de leden trachten alle vergaderingen bij te wonen.

Overzicht C.I.C. & Steundiensten 2019 - 2020

 N.C.  Gauthier De Brabandere  nc@probus-belgium.be
 R.C. West Vlaanderen  Joos Waelkens  rc1@probus-belgium.be
 R.C. Oost Vlaanderen  Jean-Paul Pannekoek  rc2@probus-belgium.be
 R.C. Antwerpen  Roger Dommisse  rc3@probus-belgium.be
 R.C. Limburg / Vlaams-Brabant / Brussel  Frederik Deca  rc4@probus-belgium.be
 R.C. Brussel / Waals Brabant / Henegouwen  Jean-Claude Desrousseraux  rc5@probus-belgium.be
 R.C. Namen / Luik / Luxemburg  Jean-Louis Luyckx  rc6@probus-belguim.be
 Secretaris  Dominique Brocorens  secretary@probus.be
 Redacteur CIC Info  Jacques Van Damme  cicinfo@probus-belgium.be
 Financiën  Alain Thomas  cfo@probus-belgium.be
 Webshop  Paul De Meester  webshop@probus-belguim.be
 Webmaster  Karel Van Compenolle  webmaster@probus-belgium.be

N.C. = Nationale coördinator

R.C. = Regionale coördinator

 

DE NATIONALE COÖRDINATOR

De nationale coördinator coördineert de activiteiten en zit de vergaderingen voor van het C.I.C.

De wijze van aanstelling, duur van het mandaat, functies en verantwoordelijkheden van de nationale coördinator, zijn hieronder samengevat.

 

REGIO 4    LIMBURG / VLAAMS-BRABANT/ BRUSSEL

Coördinator : Frederik Deca                 rc4@probus-belgium.be

RICT : Frederik Deca (at iterim)           rict4@probus-belgium.be

NR

NAAM

OPGERICHT

CONTACT

WEBSITE

33

 Aarschot

 17/11/1990

 aarschot@probus-belgium.be

 www.probusclub-aarschot.be

85

 Bilzen-Alden Biesen

 10/12/2002

 bilzen-alden.biesen@probus-belgium.be

 
118

 Broeksele

 15/11/2018    

104

 Diest

 19/04/2011

 diest@probus-belgium.be

 www.probus-diest.be

29

 Genk

 08/06/1990

 genk@probus-belgium.be

 www.probusgenk.be

81

 Genk-Kattevennen

 22/01/2002

 kattevennen@probus-belgium.be

 

68

 Genk-Martinus

 24/03/1997

 genk-martinus@probus-belgium.be

  www.probus-genk-martinus.be

18

 Halle

 24/04/1989

 halle@probus-belgium.be

 probushalle.wordpress.com/

30

 Hasselt van Veldeke

 13/06/1990

 hasselt-vanveldeke@probus-belgium.be

 probusclub-         hasseltvanveldeke.be/

39

 Hasselt-Don Christoph

 07/10/1991

 hasselt-don.christoph@probus-belgium.be

 

73

 Hasselt-Herckenrode

 29/04/1998

 hasselt-herckenrode@probus-belgium.be

 

42

 Kempenland

 19/12/1991

 kempenland@probus-belgium.be

 

70

 Kempen-Maas

 16/10/1997

 kempen-maas@probus-belgium.be

 

86

 Landen-Pepijn

 17/05/2003

 landen-pepijn@probus-belgium.be

 probuslandenpepijn.be

91

 Leuven

 15/12/2005

 leuven@probus-belgium.be

 probusleuven.be

96

 Leuven-Vesalius

18/11/2008

 leuven-vesalius@probus-belgium.be

 

83

 Maasland

 15/06/2002

 maasland@probus-belgium.be

 probusmaasland.be

21

 Overijse-Zoniën

 01/07/1989

 overijse@probus-belgium.be

 

102

 Pajottenland-Heyde

 18/01/2011

 pajottenland@probus-belgium.be

 probus-ph.be

43

 Sint-Truiden

 13/02/1992

 sint.truiden@probus-belgium.be

 probussinttruiden.be

101

 Tessenderlo

 17/12/2009

 tessenderlo@probus-belgium.be

 

71

 Tienen-Thuinas

 18/03/1998

 thuinas@probus-belgium.be

 

98

 Tongeren-Ambiorix

 11/12/2008

 ambiorix@probus-belgium.be

 www.probus-tongeren-ambiorix.be

 

Adres van de Nationale coördinator :

https://www.probus-belguim.be/index.php/nl/probus-belgium-nl/cic/de-nati...

Bron informatie Website Probus Belgium.

PROBUS HASSELT van VELDEKE - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (2018)

 

Art. 1   Probus  is een vereniging van op rust gestelde personen, ter bevordering van de onderlinge vriendschap.

Art. 2   De procedure ter aanvaarding van een lid is:

        a. Elk lid met uitzondering van de zittende Voorzitter kan een kandidaat-lid voorstellen.

        b. De criteria waarbij rekening gehouden wordt zijn aansluitend bij het C.I.C. reglement van Probus België.

            - Drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven

              uitgeoefend hebben.

            - Een sociale en/of economische verantwoordelijkheid hebben gedragen in en eventueel buiten het

              beroepsleven.

            - Bij voorkeur woonachtig zijn in de regio.

            - Minimum 55 jaar oud zijn - maximum 75 jaar. Uitzonderingen kunnen door het bestuur toegestaan

               worden.

            - Voor wat betreft zijn hoofdactiviteit op rust gestel zijn of het binnen het jaar worden.

            - Er moet voldoende perspectief zijn om regelmatig aanwezig te zijn op de club activiteiten.

         c. Kandidaat-leden  moeten worden aangemeld bij de aanwervingscommissaris. Als bij  andere bestuursleden

             een kandidaat-lid wordt aangemeld, verwijzen zij de aanmelders door naar de aanwervingscommissaris.

             De aanwervingscommissaris heeft de opdracht om:

                  1 De aanmeld(st)ers te vragen om de persoonlijke fiche van de kandidaat in deze fasezelf in te vullen.

             2 Bij de aanmelders, of aanvullend -discreet- bij andere leden,- of anderen,voldoende informatie in te

                winnen de over de kandidaat zodat de kandidatuur grondig zal kunnen besproken worden op de

                eerstkomende bestuursvergadering.

         d. De voorzitter plaatst de bespreking van de aanmelding op de agenda van de eerstkomende

             bestuursvergadering. De aanwervingscommissaris verstrekt alle verzamelde gegevens aan de

             bestuursleden.(Liefst vooraf via mail of via het secretariaat).  De volgende mogelijkheden kunnen

             zich voordoen :

              1 Het bestuur vindt na bespreking unaniem dat de selectieprocedure kan worden verder gezet.

                 Het secretariaat bezorgt aan de aanmelders de persoonlijke fiche  om nu door de kandidaat zelf te laten

                 invullen. De ingevulde fiche wordt bezorgd aan de bestuursleden.  Het secretariaat zorgt ervoor dat

                 eventuele ontbrekende gegevens gevraagd / aangevuld worden.

              2 Een of meerdere bestuursleden menen op basis van de informatie dat het al duidelijk is dat de

                 kandidatuur niet kan weerhouden worden. Nadat iedereen zijn visie kenbaar gemaakt heeft vraagt de

                 voorzitter een geheime schriftelijke  stemming.

              2.1 Indien de uitslag van de stemming positief (bij gewone meerderheid+1 ) is voor de kandidaat,  wordt

                   de selectieprocedure verder gezet.  (zie 4.1)

              2.2 Indien de uitslag van de stemming negatief is (bij gewone meerderheid+1),  deelt de aanwervings-

                    commissaris de aanmeldende leden mee dat hun kandidaat  niet kan weerhouden worden.  Binnen

                    het bestuur wordt overlegd welke motivering hiervan zal worden meegedeeld.

          e. Gebruikmakend van de aanvullende informatie van de persoonlijke fiche, wordt de kandidatuur indien

             nodig opnieuw besproken. Indien nog steeds positief wordt geoordeeld over de kandidaat moet de

             aanwervingscommissaris een kennismakingsgesprek met het kandidaat lid en zijn/haar partner

             organiseren. Hij stelt hiervoor ad hoc een commissie samen die minstens drie bestuursleden moet

             bevatten.

           f. De aanwervingscommissaris brengt verslag uit van het gesprek. Indien nodig kan een bijkomend overleg

              met het bestuur plaatsvinden.

           g. De voorzitter van de club informeert het aanmeldende lid/ de peter/meter over het besluit van het

               bestuur.

           h. De eerstvolgende Probus vergadering stelt de peter(of meter) het nieuwe lid voor aan de leden. De leden

               hebben 14 dagen tijd om beroep aan te tekenen tegen het lidmaatschap.

            i. Indien beroep wordt aangetekend door een of meerdere leden informeert de voorzitter zich over de

               motivering van de afwijzing en plaatst de voorzitter dit op de agenda van de eerstvolgende bestuurs-

               vergadering.Na beraad wordt een nieuwe geheime stemming gehouden. De uitslag hiervan (gewone

               meerderheid) is beslissend.


TOELICHTINGEN  BIJ DE AANWERVINGSPROCEDURE

Het kandidaat-lid moet aangemeld worden bij de aanwervingscommissaris. Van het  aanmeldende lid wordt verwacht dat hij/zij vooraf nagaat of het kandidaat lid beantwoordt aan de criteria voor het lidmaatschap.

Het is wenselijk dat de aanmeldende Probusleden het kandidaat-lid niet vooraf informeren over zijn/haar voordracht als kandidaat-lid. Op deze wijze worden teleurstellingen of pijnlijke situaties vermeden voor alle betrokken partijen.

Indien de kandidaat toch weet heeft van de kandidaatstelling of  als hij/zij  zichzelf heeft aangemeld als kandidaat, is het wenselijk om duidelijk aan te geven dat elke kandidatuur door het bestuur moet onderzocht worden, dat de procedure  een hele tijd zal in beslag nemen en dat geen garantie kan gegeven worden voor een positieve beoordeling.

De aanwervingscommissaris heeft de plicht de aanmeldende leden te informeren dat bij twijfel door het bestuur bij geheime stemming zal beslist worden over het lidmaatschap en dat daarna alle clubleden ook nog de kans krijgen beroep aan te tekenen.

Het zou wenselijk zijn om kandidaturen in de periode september/oktober aan te melden zodat nieuwe leden voor het einde van het jaar lid kunnen worden. Dit om ogenomen te kunnen worden in het ledenboekje.

Bij geheime schriftelijke stemmingen moet steeds de helft plus 1 stem (Bij 7 = 4, bij 6 = 4)behaald worden om doorslaggevend te zijn. (= gewone meerderheid)

De bedoeling van het  kennismakingsgesprek is enerzijds de verwachtingen van het kandidaat-lid en zijn partner te leren kennen, anderzijds hun basisinformatie mee te delen over de club en de verwachtingen ervan t.o.v. de leden.

 

Op de leeftijdsgrenzen kunnen door het bestuur uitzonderingen worden toegestaan  mits goedkeuring van de Raad der Wijzen

Elk bestuurslid kan (bij afwezigheid bij een stemming) een volmacht geven aan één ander bestuurslid.

Deze tekst wordt na volledige goedkeuring op de website geplaatst  voor de leden.

 

Art. 4   Het Probusjaar  begint op 1 januari.  Tijdens de eerste vergadering van januari wordt de voorzitter geïnstalleerd.

Art. 5  De club wordt geleid door een bestuur, bestaande uit: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de eerste past-voorzitter, de laatste  past-voorzitter en een of meer leden, die door de voorzitter worden aangewezen. Deze leden worden jaarlijks aangesteld door de voorzitter  en hun mandaat is hernieuwbaar.          

Art. 6   Ten einde de continuïteit te verzekeren kiest  de voorzitter een ondervoorzitter. Dit is de een prioriteit   van de voorzitter.   De ondervoorzitter vervangt  de voorzitter bij afwezigheid. In het volgende werkjaar wordt hij/zij voorzitter. Men kan bestuurslid worden na minimum 2 jaar lidmaatschap en een minimum aanwezigheid van 50 %.

Art. 7  Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Wie ook na aanmaning niet  betaalt, wordt geschrapt als lid. Een nieuw lid betaalt  een eenmalige toetredingsbijdrage en het  lidgeld. De leden betalen een jaarlijks lidgeld. Het lidgeld wordt betaald tussen 15 december en 31 januari van het nieuwe jaar.

Art. 8  Het bestuur  kan wegens ernstige redenen een lid royeren.

Art. 9 In principe is er tweemaal per maand  een lunchvergadering  op de tweede en de vierde woensdag  van de maand. De maaltijd wordt vooraf betaald, behoudens bijzondere omstandigheden. Elk lid moet zijn/haar aanwezigheid bevestigen door ten laatste de woensdag voor de vergadering het vastgestelde bedrag te  storten op de clubrekening BE98 4548 0860 4193.  Stortingen na  woensdag moeten bevestigd worden met een mailtje of telefoontje aan het secretariaat.         

Art. 10 Van de leden wordt een aanwezigheid van 35 % per jaar verwacht.  Het maximum aantal leden is

vastgesteld op 60. Van nieuwe leden wordt de eerste jaren een grotere aanwezigheid gevraagd, liefst ca. 80%.

Art. 11 De partners van  leden kunnen niet  worden aangenomen als effectief lid.

Art. 12 De partners van overleden leden kunnen geassocieerd lid worden en betalen een verminderd lidgeld. Zij worden uitgenodigd  voor excursies en speciale gelegenheden.

Art. 13 De lunchvergaderingen vinden normaliter plaats in “’t Driessent” te Diepenbeek. Voor speciale gelegenheden kan een andere locatie gekozen worden. (bv. Gebruik van beamer bij causerieën, …)

Dresscode: vest met das (of vlinderdasje). Juli en augustus geen dresscode. Uitstappen geen dresscode.

Art. 14 Het reglement van inwendige orde en elke wijziging eraan, wordt vastgesteld door het bestuur.